::: เจ้าหลวงเวียงแก่น ชายแดนไทยลาว น้ำงาวพราวใส ผาไดเด่นดัง ผาตั้งเด่นนาน ส้มโอหวานรสดี :::
ห้องสมุดการเกษตรสถานีวิทยุการเกษตรสื่อเกษตรครบวงจรถามตอบปัญหาเกษตรระบบใบรับรองเงินเดือนฯพระราชบัญญัติแบบฟอร์มทางราชการ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยฯ
ศูนย์บริการฯ(ศบกต.)
%44@)#
วิสาหกิจชุมชน

ประวัติอำเภอเวียงแก่นบุคคลากรสถิติข้อมูลอำเภอเวียงแก่นข้อมูลพืชเศรษฐกิจอำเภอเวียงแก่นแผนการปฏิบัติงานฯแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเวียงแก่นวิสาหกิจชุมชนอำเภอเวียงแก่นผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอเวียงแก่นภาพงานส้มโออำเภอเวียงแก่น


             อยู่บนเทือกดอยผาหม่นในเขตอำเภอเวียงแก่น ห่างจาก
เชียงราย 160กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวสองฝั่งโขง ไทย-ลาว และ
ทะเลหมอก บนดอย มีหมู่บ้าน ชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้าโดยเฉพาะ
ชาวจีนฮ่อนั้น อดีตเคย เป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้า
มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร
ปลูกพืชเมืองหนาว. ..

         เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจาก
ดอยผาตั้ง 25 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตร โดยมีหน้าผาเป็นแนวยาว
ยื่นไปทางฝั่งประเทศลาวบนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง...

เว็บไซต์หน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตร
Check E-mail Doae
SSNET
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
E-learning กรมส่งเสริมการเกษตร
การสอบ/สมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
คณะกรรมการการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้
โครงการฝึกอบรมทางไกล

ระบบทะเบียนเกษตรกรOnline
กรมการข้าว
สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวศูนย์ปฏิบัติการฯ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ

ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร

 แจ้งต่ออายุวิสาหกิจชุมชน ปี 2553
 สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอำเภอเวียงแก่น
 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551 / 52
 การจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2551/ 52
 โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551 / 52 และโครงการแทรกแซงตลาด
    ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551 / 52
 ข่าวสารจากหน่วยงานอื่นๆ

ศูนย์บริการการเกษตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรมืออาชีพ
เกษตรกรคลื่นลูกใหม่
เทปรายการโทรทัศน์ฯ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมอุตุนิยมวิทยา
บริการตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
คลื่นลูกใหม่
โครงการแทรกแซงฯ

บริการประชาชน Service

G-dir
 การปลูกส้มโอ...
          ส้มโอ...เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เกษตรกรจึงสนใจปลูก
เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และปลูกเป็นการค้า เนื่องจากมีผู้นิยม
บริโภคกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ฉะนั้นเรามาทำ
ความรู้จักกับส้มโอให้มากขึ้นดีกว่า เริ่มตั้งแต่ พันธุ์ส้มโอ, สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะ, การปลูก, วิธีการปลูก, การปฏิบัติดูแลรักษา, โรคของส้มโอ,
แมลงศัตรูส้มโอ,การเกี่ยวและการขนย้าย......
คลิก>>>>
 การปลูกส้มเขียวหวาน...
          ส้มเขียวหวาน...เป็นผลไม้ที่พบได้ง่ายแทบจะทุกสถานที่ทุกเวลา
เป็นผลไม้กึ่งเมืองร้อน ชนิดหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดีและนิยมบริโภคกัน
อย่างแพร่หลาย เรามาทำความรู้จักกับวิธีการปฏิบัติดูแลรักษา, โรคที่
เกิดกับส้มเขียวหวาน, แมลงซึ่งเป็นศัตรูส้มเขียวหวาน, การเก็บเกี่ยว
การตลาดและการคัดขนาด, การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว, ปฏิทินการ
ปฏิบัติดูแลรักษา.......
คลิก>>>>

ระบบข้อมูลเตือนภัย(กรมพัฒนาที่ดิน)ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจการเกษตรประเทศไทยศูนย์ฐานข้อมูลยางพาราเว็บ อบต.ตลาดไท

กรมสรรพากรพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงจังหวัดเชียงรายLink ส่วนราชการจังหวัดเชียงรายPRD3 Live radio&TV
ระฆังร้องทุกข์ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยสำนักนายกรัฐมนตรี
ผลงานวิจัยศูนย์ประสานราชการใสสะอาดห้องสมุดระพี2ปุ๋ย
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร  สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล  GIS ระบบภูมิสารสนเทศ   จดหมายข่าวIT  สายด่วนข้อมูลภาครัฐ  ฐานข้อมูลทางกฎหมายฯ   การจัดการความรู้   วารสารกรมฯ Multimedia เกษตร อาสาสมัครเกษตร  ระบบรายงานสถานการณ์ฯ
< เกษตรและสหกรณ > < กรมส่งเสริมการเกษตร > < กองการเจ้าหน้าที่>  < สำนักงาน กพ. > < จังหวัดเชียงราย >
< ข้อมูลท่องเที่ยว > < ตำแหน่งงานว่าง > < ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร > < เชียงรายคลอยทุกข์ > < เชียงราย GIS > < เชียงรายวีดีทัศน์ >
หนังสือพิมพ์ : :  [ ไทยรัฐ ] [ เดลินิวส์ ] [ ข่าวสด ] [ คมชัดลึก] [ มติชน ] [ ผู้จัดการ ] [ แนวหน้า ] [ ฐานเศรษฐกิจ ] [ ประชาชาติธุรกิจ ]
:: ทีวี / เคเบิ้ล :: [ ช่อง 3 ] [ ช่อง 5] [ ช่อง 7] [ ช่อง 9 ] [ PBS ] [ TITV] [ UBC ] [ Nation Channe ]